Concello de Foz
Versión en galegoGalego
Versión en castellanoCastellano
Xoves, 30 de Maio de 2024
Especial Basílica de San Martiño
ACCESOS DIRECTOS
Ir a Inicio Avisos Axenda de eventos Opinión Directorio correo electrónico Directorio telefónico Plano de Foz Galería fotográfica
Axudámosche a atopar todo o que precisas. Escribe un termo relacionado co tema que che interesa:

Servizos Sociais

Servizos Sociais

Centro Social
Avd. da Ribeira
27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982. 13 35 66 / Fax: 982. 14 02 21
e mail: centrosocial@concellodefoz.es
asistentesocial@concellodefoz.es
educadorafamiliar@concellodefoz.es
Horario xeral:
de 08h a 15h
Horario de verán (Do 1 xuño ó 31 agosto):
de 08h a 14h

A Delegación de Servizos Sociais ten a vocación de axudar a todas as persoas, sobre todo a aquelas que máis necesidade de atención amosan. Por este motivo, no Centro Social de Foz atopará persoal que atenderá o seu caso e lle aportará solucións. Á súa disposición ten un equipo interdisciplinar para acometer un mellor traballo.

Programa vacacións IMSERSO

Programa termalismo social

Programa turismo social

Bailes

Programa vacacións IMSERSO


Requisitos:

 • Ter como mínimo 65 anos cumpridos
 • Ser pensionista de xubilación do Sistema Público de Pensións
 • Ser pensionista de viuvez do Sistema Público de Pensións, cuxa idade sexa igual ou superior a 55 anos
 • Outros/as pensionistas do Sistema Público de Pensións e prexubilados/as, en ámbolos dous casos deben ter cumpridos os 60 anos
 • Cubrir a solicitude

Consideraranse beneficiarios/as, en calidade de acompañantes, os cónxuxes destas persoas, aínda que non é preciso que reúnan os requisitos de idade e pensión.

Admitirase como acompañante un fillo ou filla con discapacidade, que teña un grao de minusvalía igual ou superior ao 45%, sempre que a viaxe a realice con seus pais e ocupe unha cama supletoria na mesma habitación do hotel. Deberá cumprimentarse o apartado correspondente da solicitude cos datos do/a fillo/a.

En calquera dos casos, as persoas solicitantes deberán valerse por si mesmas e non padecer alteracións do comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis.

Solicitude:

Se xa se acreditou para viaxar a tempada pasada, non é necesario que cumprimente unha nova solicitude, posto que o IMSERSO xa se puxo en contacto con vostede para a renovación dos datos.

Se accede por primeira vez ao Programa de Vacacións ou reanuda a súa participación tras un período inactivo, deberá formalizar a solicitude ou ben achegarse ao Centro Social de Foz para cumprimentala. Debe levar consigo o seu DNI e a contía da súa pensión.

Facer a solicitude

Programa termalismo social


O Programa de Termalismo Social, para destinos de balnearios, podemos optar por dúas modalidades:

 • IMSERSO: España
 • XUNTA DE GALICIA: Galicia

Requisitos:

 • Ser pensionista do Sistema Público de Pensións polos conceptos de xubilación e de invalidez, en todo caso, polo concepto de viuvez ou doutras pensións, unicamente cando a persoa beneficiaria teña cumpridos os 60 anos. Tamén poderán ser beneficiarias das prazas as persoas españolas residentes no exterior, sempre que perciban unha pensión pública, teñan máis de 60 anos e cumpran co resto de requisitos.
 • Non padecer trastornos mentais graves que poidan alterar a normal convivencia nos establecementos, nin enfermidade infecto-contaxiosa.
 • Poder valerse por si mesmo/a
 • Precisar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para a recepción dos mesmos
 • Ter unha minusvalía dun igual ou superior ao 45%
 • Realizar a solicitude

Solicitude:

Poderá realizar a solicitude no Centro Social, que deberá ser acompañada de expediente médico que acredite a necesidade de tratamento termal.

Axuda a domicilio

O Servizo de Axuda a domicilio pretende dar a posibilidade de que as persoas maiores, aínda que con dependencia psíquica ou física crecentes, manteñan o seu domicilio e preserven a súa propia rede social, familia, de amizades, veciños/as, …

É un servizo no que no domicilio da persoa usuaria se realizarán tarefas de atención doméstica, de coidado persoal e/ou educación familiar e/ou doméstica, que melloren a calidade de vida no fogar.

Pode solicitar este servizo no Centro Social

Documentación a presentar:

 • D.N.I
 • Tarxeta sanitaria
 • Revalorización da pensión
 • Certificado de empadroamento e convivencia
 • Declaración da Renda de todas persoas maiores de 18 anos que conviven coa persoa solicitante
 • Informe médico (No Centro Social proporcionarémoslle o modelo)
Teleasistencia

A súa misión é atender ás persoas dependentes mediante o uso de tecnoloxías da comunicación e da información e apoio dos medios persoais necesarios ante situacións de emerxencia, inseguridade, soidade e illamento, favorecendo a permanencia no seu medio. É un servizo de máxima intensidade que se presta as 24 horas durante os 365 días do ano.

Requisitos:

 • Estar empadroado/a con 1 ano de antigüidade en Galicia
 • Dispoñer dunha liña telefónica convencional
 • Facer pago do servizo(en base aos ingresos da persoa):
  • Se os ingresos son maiores do 75% do IPREM: 5€
  • Se os ingresos son menores do 75% do IPREM: gratuíto

Documentación a presentar:

 • D.N.I
 • Tarxeta sanitaria
 • Revalorización da pensión
 • Certificado de empadroamento e convivencia
Persoas con discapacidade

A Delegación de Servizos Sociais presta un servizo de atención e formación a persoas discapacitadas de luns a venres, en horario de 10h. a 13h. dende o mes de setembro ata o mes de xuño. Neste servizo se alternan os talleres formativos con actividades lúdico-deportivas. É un servizo gratuíto.

Axudas de emerxencia social

Pensións non contributivas

Certificados de minusvalía

RISGA

Lei de Dependencia

Cheque asistencial

Prestación por fillo menor de 3 anos a cargo

Axudas non periódicas

Axudas non periódicas para persoas dependentes

Complementos de aluguer para pensións non contributivas

Transporte adaptado 065

Axudas de integración do menor

Axudas de emerxencia social


Axudas económicas de carácter extraordinario e de pagamento único, destinadas a paliar situacións de emerxencia que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico e urxente.

Requisitos:

 • Ser maior de idade
 • Estar empadroado e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Non dispoñer de ingresos suficientes para afronta-los gastos derivados da situación de emerxencia (ingresos non superiores ao 125% do importe do subsidio básico máis o complemento familiar da RISGA que lle correspondería)
 • En ningún caso se poderá conceder máis dunha axuda para situación de emerxencia social por unidade de convivencia ao ano.

Pensións non contributivas

A Pensión Non Contributiva de Xubilación asegura a todas as persoas en situación de xubilación e en estado de necesidade unha prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuíta e servizos sociais complementarios, aínda que non se teña cotizado ou se fixera de forma insuficiente para ter dereito a unha Pensión Contributiva.

No Centro Social de Foz tramitamos as solicitudes e as renovacións.

Requisitos:

 • Ter 65 ou máis anos.
 • Residir en territorio español e telo feito durante un período de 10 anos, no período que media entre a data de cumprimento dos 16 anos e a de remuneración da pensión, dos cales 2 teñen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores á data da solicitude.
 • Carecer de ingresos suficientes( cómputo anual 2008: ingresos inferiores a 4.598’16€ anuais). Se son inferiores a esta cantidade e se convive con familiares, unicamente se cumpre co requisito cando a suma das rendas ou ingresos anuais de todos os membros da súa Unidade Económica de Convivencia, sexa inferiores ás seguintes contías:
  • Convivencia só co seu cónxuxe e/ou parentes consanguíneos de segundo grao
   Nº de convivintes€/ano
   27.816,87 €/ano
   311.035,58 €/ano
   414.254,29 €/ano
  • Se entre os parentes consanguíneos cos que convive se encontra algún do seus pais ou fillos/as:
   Nº de convivintes€/ano
   219.542,18 €/ano
   327.588,95 €/ano
   435.635,73 €/ano
Actividades

As actividades organizadas pola Delegación de Servizos Sociais para a tempada 2008-2009, de outubro de 2008 a maio 2009 son as seguintes: Taichi, Ximnasia de Mantemento, Internet, Manualidades, Bolillos, Corte e Confección, Óleo, Cristal e Danza do Ventre

Ver Detalles Actividades

Nas parroquias, as actividades programadas son as seguintes:

Roupeiro municipal

A Delegación de Servizos Sociais creou xunto cun colectivo voltuntario un roupeiro municipal, cuxo obxectivo é proporcionar recursos ás persoas con maiores carencias.

Así, na rúa Concello de Ribadeo número 13, estará este servizo, no que as persoas que desexen doar roupa poderán facelo e as persoas con graves carencias poderán probar a roupa existente e levala para poder satisfacer as necesidades das súas familias.

Este roupeiro está aberto no seguinte horario:

Mércoresde 17h. a 19h.
Venresde 17h. a 19h.

Nestes intres non dispoñemos de nada recente.

Financiado pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia Deseñado por Megabyte Desarrollo Web [ Aviso Legal ] [ Directorio de contacto ]